[r1466]: / trunk / adminer / lang / sk.inc.php  Maximize  Restore  History

Download this file

230 lines (229 with data), 10.1 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Prihlásiť sa',
'Logout successful.' => 'Odhlásenie prebehlo v poriadku.',
'Invalid credentials.' => 'Neplatné prihlasovacie údaje.',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Používateľ',
'Password' => 'Heslo',
'Select database' => 'Vybrať databázu',
'Invalid database.' => 'Nesprávna databáza.',
'Create new database' => 'Vytvoriť novú databázu',
'Table has been dropped.' => 'Tabuľka bola odstránená.',
'Table has been altered.' => 'Tabuľka bola zmenená.',
'Table has been created.' => 'Tabuľka bola vytvorená.',
'Alter table' => 'Zmeniť tabuľku',
'Create table' => 'Vytvoriť tabuľku',
'Table name' => 'Názov tabuľky',
'engine' => 'úložisko',
'collation' => 'porovnávanie',
'Column name' => 'Názov stĺpca',
'Type' => 'Typ',
'Length' => 'Dĺžka',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Voľby',
'Save' => 'Uložiť',
'Drop' => 'Odstrániť',
'Database has been dropped.' => 'Databáza bola odstránená.',
'Database has been created.' => 'Databáza bola vytvorená.',
'Database has been renamed.' => 'Databáza bola premenovaná.',
'Database has been altered.' => 'Databáza bola zmenená.',
'Alter database' => 'Zmeniť databázu',
'Create database' => 'Vytvoriť databázu',
'SQL command' => 'SQL príkaz',
'Dump' => 'Export',
'Logout' => 'Odhlásiť',
'database' => 'databáza',
'Use' => 'Vybrať',
'No tables.' => 'Žiadne tabuľky.',
'select' => 'vypísať',
'Create new table' => 'Vytvoriť novú tabuľku',
'Item has been deleted.' => 'Položka bola vymazaná.',
'Item has been updated.' => 'Položka bola aktualizovaná.',
'Item has been inserted.' => 'Položka bola vložená.',
'Edit' => 'Upraviť',
'Insert' => 'Vložiť',
'Save and insert next' => 'Uložiť a vložiť ďalší',
'Delete' => 'Zmazať',
'Database' => 'Databáza',
'Routines' => 'Procedúry',
'Indexes have been altered.' => 'Indexy boli zmenené.',
'Indexes' => 'Indexy',
'Alter indexes' => 'Zmeniť indexy',
'Add next' => 'Pridať ďalší',
'Language' => 'Jazyk',
'Select' => 'Vypísať',
'New item' => 'Nová položka',
'Search' => 'Vyhľadať',
'Sort' => 'Zotriediť',
'descending' => 'zostupne',
'Limit' => 'Limit',
'No rows.' => 'Žiadne riadky.',
'Action' => 'Akcia',
'edit' => 'upraviť',
'Page' => 'Stránka',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Príkaz prebehol v poriadku, bol zmenený %d záznam.', 'Príkaz prebehol v poriadku boli zmenené %d záznamy.', 'Príkaz prebehol v poriadku bolo zmenených %d záznamov.'),
'Error in query' => 'Chyba v dotaze',
'Execute' => 'Vykonať',
'Table' => 'Tabuľka',
'Foreign keys' => 'Cudzie kľúče',
'Triggers' => 'Triggery',
'View' => 'Pohľad',
'Unable to select the table' => 'Tabuľku sa nepodarilo vypísať',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neplatný token CSRF. Odošlite formulár znova.',
'Comment' => 'Komentár',
'Default values' => 'Východzie hodnoty',
'Show column comments' => 'Zobraziť komentáre stĺpcov',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajty', '%d bajtov'),
'No commands to execute.' => 'Žiadne príkazy na vykonanie.',
'Unable to upload a file.' => 'Súbor sa nepodarilo nahrať.',
'File upload' => 'Nahranie súboru',
'File uploads are disabled.' => 'Nahrávánie súborov nie je povolené.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedúra bola zavolaná, bol zmenený %d záznam.', 'Procedúra bola zavolaná, boli zmenené %d záznamy.', 'Procedúra bola zavolaná, bolo zmenených %d záznamov.'),
'Call' => 'Zavolať',
'No extension' => 'Žiadne rozšírenie',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nie je dostupné žiadne z podporovaných rozšírení (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Session premenné musia byť povolené.',
'Session expired, please login again.' => 'Session vypršala, prihláste sa prosím znova.',
'Text length' => 'Dĺžka textov',
'Foreign key has been dropped.' => 'Cudzí kľúč bol odstránený.',
'Foreign key has been altered.' => 'Cudzí kľúč bol zmenený.',
'Foreign key has been created.' => 'Cudzí kľúč bol vytvorený.',
'Foreign key' => 'Cudzí kľúč',
'Target table' => 'Cieľová tabuľka',
'Change' => 'Zmeniť',
'Source' => 'Zdroj',
'Target' => 'Cieľ',
'Add column' => 'Pridať stĺpec',
'Alter' => 'Zmeniť',
'Add foreign key' => 'Pridať cudzí kľúč',
'ON DELETE' => 'ON DELETE',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
'Index Type' => 'Typ indexu',
'Column (length)' => 'Stĺpec (dĺžka)',
'View has been dropped.' => 'Pohľad bol odstránený.',
'View has been altered.' => 'Pohľad bol zmenený.',
'View has been created.' => 'Pohľad bol vytvorený.',
'Alter view' => 'Zmeniť pohľad',
'Create view' => 'Vytvoriť pohľad',
'Name' => 'Názov',
'Process list' => 'Zoznam procesov',
'%d process(es) have been killed.' => array('Bol ukončený %d proces.', 'Boli ukončené %d procesy.', 'Bolo ukončených %d procesov.'),
'Kill' => 'Ukončiť',
'Parameter name' => 'Názov parametra',
'Database schema' => 'Schéma databázy',
'Create procedure' => 'Vytvoriť procedúru',
'Create function' => 'Vytvoriť funkciu',
'Routine has been dropped.' => 'Procedúra bola odstránená.',
'Routine has been altered.' => 'Procedúra bola zmenená.',
'Routine has been created.' => 'Procedúra bola vytvorená.',
'Alter function' => 'Zmeniť funkciu',
'Alter procedure' => 'Zmeniť procedúru',
'Return type' => 'Návratový typ',
'Add trigger' => 'Pridať trigger',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigger bol odstránený.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigger bol zmenený.',
'Trigger has been created.' => 'Trigger bol vytvorený.',
'Alter trigger' => 'Zmeniť trigger',
'Create trigger' => 'Vytvoriť trigger',
'Time' => 'Čas',
'Event' => 'Udalosť',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verzia %s: %s cez PHP rozšírenie %s',
'%d row(s)' => array('%d riadok', '%d riadky', '%d riadkov'),
'Remove' => 'Odobrať',
'Are you sure?' => 'Naozaj?',
'Privileges' => 'Oprávnenia',
'Create user' => 'Vytvoriť používateľa',
'User has been dropped.' => 'Používateľ bol odstránený.',
'User has been altered.' => 'Používateľ bol zmenený.',
'User has been created.' => 'Používateľ bol vytvorený.',
'Hashed' => 'Zahašované',
'Column' => 'Stĺpec',
'Routine' => 'Procedúra',
'Grant' => 'Povoliť',
'Revoke' => 'Zakázať',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Príliš veľké POST dáta. Zmenšite dáta alebo zvýšte hodnotu konfiguračej direktívy %s.',
'Logged as: %s' => 'Prihlásený ako: %s',
'Move up' => 'Presunúť hore',
'Move down' => 'Presunúť dolu',
'Functions' => 'Funkcie',
'Aggregation' => 'Agregácia',
'Export' => 'Export',
'Output' => 'Výstup',
'open' => 'otvoriť',
'save' => 'uložiť',
'Format' => 'Formát',
'Tables' => 'Tabuľky',
'Data' => 'Dáta',
'Event has been dropped.' => 'Udalosť bola odstránená.',
'Event has been altered.' => 'Udalosť bola zmenená.',
'Event has been created.' => 'Udalosť bola vytvorená.',
'Alter event' => 'Upraviť udalosť',
'Create event' => 'Vytvoriť udalosť',
'At given time' => 'V stanovený čas',
'Every' => 'Každých',
'Events' => 'Udalosti',
'Schedule' => 'Plán',
'Start' => 'Začiatok',
'End' => 'Koniec',
'Status' => 'Stav',
'On completion preserve' => 'Po dokončení zachovat',
'Save and continue edit' => 'Uložiť a pokračovať v úpravách',
'original' => 'originál',
'Tables have been truncated.' => 'Tabuľka bola vyprázdnená',
'Tables have been moved.' => 'Tabuľka bola presunutá',
'Tables have been dropped.' => 'Tabuľka bola odstránená',
'Tables and views' => 'Tabuľky a pohľady',
'Engine' => 'Typ',
'Collation' => 'Porovnávanie',
'Data Length' => 'Veľkosť dát',
'Index Length' => 'Veľkosť indexu',
'Data Free' => 'Voľné miesto',
'Rows' => 'Riadky',
',' => ' ',
'Analyze' => 'Analyzovať',
'Optimize' => 'Optimalizovať',
'Check' => 'Skontrolovať',
'Repair' => 'Opraviť',
'Truncate' => 'Vyprázdniť',
'Move to other database' => 'Presunúť do inej databázy',
'Move' => 'Presunúť',
'%d item(s) have been affected.' => '%d položiek bolo ovplyvnených.',
'whole result' => 'celý výsledok',
'Clone' => 'Klonovať',
'Partition by' => 'Rozdeliť podľa',
'Partitions' => 'Oddiely',
'Partition name' => 'Názov oddielu',
'Values' => 'Hodnoty',
'%d row(s) have been imported.' => array('Bol importovaný %d záznam.', 'Boli importované %d záznamy.', 'Bolo importovaných %d záznamov.'),
'CSV Import' => 'Import CSV',
'Import' => 'Import',
'Stop on error' => 'Zastaviť pri chybe',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Bol prekročený maximálny počet povolených polí. Zvýšte prosím %s a %s.',
'anywhere' => 'kdekoľvek',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
'History' => 'História',
'Variables' => 'Premenné',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Zdrojové a cieľové stĺpce musia mať rovnaký datový typ, nad cieľovými stĺpcami musí byť definovaný index a odkazované dáta musia existovať.',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Odosielateľ',
'Subject' => 'Predmet',
'Send' => 'Odoslať',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Bol odoslaný %d e-mail.', 'Boli odoslané %d e-maily.', 'Bolo odoslaných %d e-mailov.'),
'Run file' => 'Spustiť súbor',
'Numbers' => 'Čísla',
'Date and time' => 'Dátum a čas',
'Strings' => 'Reťazce',
'Binary' => 'Binárne',
'Lists' => 'Zoznamy',
'Relations' => 'Vzťahy',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maximálna povolená veľkosť súboru je %sB.',
'Clear' => 'Vyčistiť',
'Editor' => 'Editor',
'Webserver file %s' => 'Súbor %s na webovom serveri',
'File does not exist.' => 'Súbor neexistuje.',
'Permanent login' => 'Trvalé prihlásenie',
'%d in total' => '%d celkom',
);