[736291]: adminer / lang / ca.inc.php  Maximize  Restore  History

Download this file

270 lines (269 with data), 11.8 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Inicia la sessió',
'Logout successful.' => 'Desconnexió correcta.',
'Invalid credentials.' => 'Credencials invàlids.',
'Server' => 'Servidor',
'Username' => 'Nom d\'usuari',
'Password' => 'Contrasenya',
'Select database' => 'Selecciona base de dades',
'Invalid database.' => 'Base de dades invàlida.',
'Create new database' => 'Crea una nova base de dades',
'Table has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la taula.',
'Table has been altered.' => 'S\'ha modificat la taula.',
'Table has been created.' => 'S\'ha creat la taula.',
'Alter table' => 'Modifica la taula',
'Create table' => 'Crea una taula',
'Table name' => 'Nom de la taula',
'engine' => 'motor',
'collation' => 'compaginació',
'Column name' => 'Nom de la columna',
'Type' => 'Tipus',
'Length' => 'Llargada',
'Auto Increment' => 'Increment automàtic',
'Options' => 'Opcions',
'Save' => 'Desa',
'Drop' => 'Suprimeix',
'Database has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la base de dades.',
'Database has been created.' => 'S\'ha creat la base de dades.',
'Database has been renamed.' => 'S\'ha canviat el nom de la base de dades.',
'Database has been altered.' => 'S\'ha modificat la base de dades.',
'Alter database' => 'Modifica la base de dades',
'Create database' => 'Crea una base de dades',
'SQL command' => 'Ordre SQL',
'Dump' => 'Exporta',
'Logout' => 'Desconnecta',
'database' => 'base de dades',
'Use' => 'Utilitza',
'No tables.' => 'No hi ha cap taula.',
'select' => 'registres',
'Item has been deleted.' => 'S\'ha suprmit l\'element.',
'Item has been updated.' => 'S\'ha actualitzat l\'element.',
'Item%s has been inserted.' => 'S\'ha insertat l\'element%s.',
'Edit' => 'Edita',
'Insert' => 'Insereix',
'Save and insert next' => 'Desa i insereix el següent',
'Delete' => 'Suprimeix',
'Database' => 'Base de dades',
'Routines' => 'Rutines',
'Indexes have been altered.' => 'S\'han modificat els índexs.',
'Indexes' => 'Índexs',
'Alter indexes' => 'Modifica els índexs',
'Add next' => 'Afegeix el següent',
'Language' => 'Idioma',
'Select' => 'Selecciona',
'New item' => 'Nou element',
'Search' => 'Cerca',
'Sort' => 'Ordena',
'descending' => 'descendent',
'Limit' => 'Límit',
'No rows.' => 'No hi ha cap registre.',
'Action' => 'Acció',
'edit' => 'edita',
'Page' => 'Plana',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Consulta executada correctament, %d registre modificat.', 'Consulta executada correctament, %d registres modificats.'),
'Error in query' => 'Error en la consulta',
'Execute' => 'Executa',
'Table' => 'Taula',
'Foreign keys' => 'Claus foranes',
'Triggers' => 'Activadors',
'View' => 'Vista',
'Unable to select the table' => 'Impossible seleccionar la taula',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Token CSRF invàlid. Torna a enviar el formulari.',
'Comment' => 'Comentari',
'Default values' => 'Valors per defecte',
'%d byte(s)' => array('%d byte', '%d bytes'),
'No commands to execute.' => 'Cap comanda per executar.',
'Unable to upload a file.' => 'Impossible adjuntar el fitxer.',
'File upload' => 'Adjunta un fitxer',
'File uploads are disabled.' => 'L\'ddjunció de fitxers està desactivada.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('S\'ha cridat la rutina, %d registre modificat.', 'S\'ha cridat la rutina, %d registres modificats.'),
'Call' => 'Crida',
'No extension' => 'Cap extensió',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'No hi ha cap de les extensions PHP soporatades (%s) disponible.',
'Session support must be enabled.' => 'Cal que estigui permès l\'us de sessions.',
'Session expired, please login again.' => 'La sessió ha expirat, torna a iniciar-ne una.',
'Text length' => 'Longitud del text',
'Foreign key has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la clau forana.',
'Foreign key has been altered.' => 'S\'ha modificat la clau forana.',
'Foreign key has been created.' => 'S\'ha creat la clau forana.',
'Foreign key' => 'Clau forana',
'Target table' => 'Taula de destí',
'Change' => 'Canvi',
'Source' => 'Font',
'Target' => 'Destí',
'Add column' => 'Afegeix una columna',
'Alter' => 'Modifica',
'Add foreign key' => 'Afegeix una clau forana',
'ON DELETE' => 'ON DELETE',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
'Index Type' => 'Tipus d\'índex',
'Column (length)' => 'Columna (longitud)',
'View has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la vista.',
'View has been altered.' => 'S\'ha modificat la vista.',
'View has been created.' => 'S\'ha creat la vista.',
'Alter view' => 'Modifica la vista',
'Create view' => 'Crea una vista',
'Name' => 'Nom',
'Process list' => 'Llista de processos',
'%d process(es) have been killed.' => array('S\'ha aturat %d procés.', 'S\'han aturat %d processos.'),
'Kill' => 'Atura',
'Parameter name' => 'Nom del paràmetre',
'Database schema' => 'Esquema de la base de dades',
'Create procedure' => 'Crea un procediment',
'Create function' => 'Crea una funció',
'Routine has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la rutina.',
'Routine has been altered.' => 'S\'ha modificat la rutina.',
'Routine has been created.' => 'S\'ha creat la rutina.',
'Alter function' => 'Modifica la funció',
'Alter procedure' => 'Modifica el procediment',
'Return type' => 'Tipus retornat',
'Add trigger' => 'Afegeix un activador',
'Trigger has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'activador.',
'Trigger has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'activador.',
'Trigger has been created.' => 'S\'ha creat l\'activador.',
'Alter trigger' => 'Modifica l\'activador',
'Create trigger' => 'Crea un activador',
'Time' => 'Temps',
'Event' => 'Event',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Versió %s: %s amb l\'extensió de PHP %s',
'%d row(s)' => array('%d registre', '%d registres'),
'Remove' => 'Suprimeix',
'Are you sure?' => 'Estàs segur?',
'Privileges' => 'Privilegis',
'Create user' => 'Crea un usuari',
'User has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'usuari.',
'User has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'usuari.',
'User has been created.' => 'S\'ha creat l\'usuari.',
'Hashed' => 'Hashed',
'Column' => 'Columna',
'Routine' => 'Rutina',
'Grant' => 'Grant',
'Revoke' => 'Revoke',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Les dades POST són massa grans. Redueix les dades o incrementa la directiva de configuració %s.',
'Logged as: %s' => 'Connectat com: %s',
'Move up' => 'Mou a dalt',
'Move down' => 'Mou a baix',
'Functions' => 'Funcions',
'Aggregation' => 'Agregació',
'Export' => 'Exporta',
'Output' => 'Sortida',
'open' => 'obre',
'save' => 'desa',
'Format' => 'Format',
'Tables' => 'Taules',
'Data' => 'Dades',
'Event has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'event.',
'Event has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'event.',
'Event has been created.' => 'S\'ha creat l\'event.',
'Alter event' => 'Modifica l\'event',
'Create event' => 'Crea un event',
'At given time' => 'A un moment donat',
'Every' => 'Cada',
'Events' => 'Events',
'Schedule' => 'Horari',
'Start' => 'Comença',
'End' => 'Acaba',
'Status' => 'Estat',
'On completion preserve' => 'Conservar en completar',
'Tables and views' => 'Taules i vistes',
'Data Length' => 'Longitud de les dades',
'Index Length' => 'Longitud de l\'índex',
'Data Free' => 'Espai lliure',
'Collation' => 'Compaginació',
'Analyze' => 'Analitza',
'Optimize' => 'Optimitza',
'Check' => 'Verifica',
'Repair' => 'Repara',
'Truncate' => 'Escapça',
'Tables have been truncated.' => 'S\'han escapçat les taules.',
'Rows' => 'Files',
',' => ',',
'Tables have been moved.' => 'S\'han desplaçat les taules.',
'Move to other database' => 'Desplaça a una altra base de dades',
'Move' => 'Desplaça',
'Engine' => 'Motor',
'Save and continue edit' => 'Desa i segueix editant',
'original' => 'original',
'%d item(s) have been affected.' => array('S\'ha modificat %d element.', 'S\'han modificat %d elements.'),
'whole result' => 'tots els resultats',
'Tables have been dropped.' => 'S\'han suprimit les taules.',
'Clone' => 'Clona',
'Partition by' => 'Fes particions segons',
'Partitions' => 'Particions',
'Partition name' => 'Nom de la partició',
'Values' => 'Valors',
'%d row(s) have been imported.' => array('S\'ha importat %d registre.', 'S\'han importat %d registres.'),
'Import' => 'Importa',
'Show structure' => 'Mostra l\'estructura',
'Select data' => 'Selecciona dades',
'Stop on error' => 'Atura en trobar un error',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s.' => 'S\'ha assolit el nombre màxim de camps. Incrementa %s.',
'anywhere' => 'a qualsevol lloc',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$5/$3/$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'dd/mm/[aaaa]',
'History' => 'Història',
'Variables' => 'Variables',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Les columnes origen i destí han de ser del mateix tipus, la columna destí ha d\'estar indexada i les dades referenciades han d\'existir.',
'E-mail' => 'Correu electrònic',
'From' => 'De',
'Subject' => 'Assumpte',
'Send' => 'Envia',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('S\'ha enviat %d correu electrònic.', 'S\'han enviat %d correus electrònics.'),
'Run file' => 'Executa el fitxer',
'Numbers' => 'Nombres',
'Date and time' => 'Data i hora',
'Strings' => 'Cadenes',
'Binary' => 'Binari',
'Lists' => 'Llistes',
'Relations' => 'Relacions',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'La mida màxima permesa del fitxer és de %sB.',
'Clear' => 'Suprimeix',
'Editor' => 'Editor',
'Webserver file %s' => 'Fitxer %s del servidor web',
'File does not exist.' => 'El fitxer no existeix.',
'Permanent login' => 'Sessió permanent',
'%d in total' => '%d en total',
'Attachments' => 'Adjuncions',
'System' => 'Sistema',
'last' => 'darrera',
'Network' => 'Xarxa',
'Geometry' => 'Geometria',
'Databases have been dropped.' => 'S\'han suprimit les bases de dades.',
'File exists.' => 'El fitxer ja existeix.',
'Ctrl+click on a value to modify it.' => 'Fes un Ctrl+clic a un valor per modificar-lo.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Utilitza l\'enllaç d\'edició per modificar aquest valor.',
'Alter schema' => 'Modifica l\'esquema',
'Create schema' => 'Crea un esquema',
'Schema has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'esquema.',
'Schema has been created.' => 'S\'ha creat l\'esquema.',
'Schema has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'esquema.',
'Schema' => 'Esquema',
'Sequences' => 'Seqüències',
'Create sequence' => 'Crea una seqüència',
'Sequence has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la seqüència.',
'Sequence has been created.' => 'S\'ha creat la seqüència.',
'Sequence has been altered.' => 'S\'ha modificat la seqüència.',
'Alter sequence' => 'Modifica la seqüència',
'User types' => 'Tipus de l\'usuari',
'Create type' => 'Crea un tipus',
'Type has been dropped.' => 'S\'ha suprimit el tipus.',
'Type has been created.' => 'S\'ha creat el tipus.',
'Alter type' => 'Modifica el tipus',
'Search data in tables' => 'Cerca dades en les taules',
'From server' => 'En el servidor',
'empty' => 'buit',
'now' => 'ara',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d consulta executada correctament.', '%d consultes executades correctament.'),
'Show only errors' => 'Mostra només els errors',
'Refresh' => 'Refresca',
'Invalid schema.' => 'Esquema invàlid.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Si us plau, utilitza una de les extensions %s.',
'ltr' => 'ltr',
'Tables have been copied.' => 'S\'han copiat les taules.',
'Copy' => 'Còpia',
'Permanent link' => 'Enllaç permanent',
'Edit all' => 'Edita-ho tot',
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
);

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Sign up for the SourceForge newsletter:

JavaScript is required for this form.

No, thanks