Looking for the latest version? Download parser_jazdy_190212.zip (437.4 kB)
Home
Name Modified Size Downloads / Week Status
Totals: 5 Items   1.8 MB 5
README.TXT 2012-02-25 2.3 kB 11 weekly downloads
parser_jazdy_260212.zip 2012-02-25 440.9 kB 11 weekly downloads
parser_jazdy_190212.zip 2012-02-19 437.4 kB 11 weekly downloads
parser_jazdy_0.2.zip 2011-10-25 536.0 kB 11 weekly downloads
parser_jazdy_0.1.zip 2011-10-23 428.5 kB 11 weekly downloads
Parser Jazdy 260212 26.02.2012 Patryk Wychowaniec Plik "czytaj mnie" internetowej aplikacji wyswietlaj¹cej rozk³ad jazdy formatu plików jazdy.net 1. Cel aplikacji 2. Licencja 3. U¿ytkowanie 4. Informacje dodakowe 5. Kontakt 6. Szablon HTML -------- 1. Cel aplikacji Aplikacja korzysta z formatu danych rozk³adów jazdy pochodz¹cych z serwisu jazdy.net. Z powodu tego, ¿e ww. serwis przestanie nied³ugo istnieæ, postanowi³em stworzyæ aplikacjê PHP, której zadaniem jest zamiana plików tekstowych formatu danych na format HTML. -------- 2. Licencja Aplikacja oparta jest na licencji BSD. W zwi¹tku z tym, trzeba pamiêtaæ, ¿e: - aplikcjê mo¿na stosowaæ w dowolnym celu, nawet komercyjnym - kod Ÿrod³owy aplikacji mo¿na dowolnie zmieniæ - mo¿na zimeniæ licencjê aplikacji - w przypadku u¿ycia kodu aplikacji w innej aplikacji, trzeba uwglêdniæ pierwotnego autora --------- 3. U¿ytkowanie Aplikacja korzysta z formatu danych rozk³adów jazdy jazdy.net a) umieszczenie rozk³adów jazdy: foldery oraz pliki rozk³adów nale¿y umieœciæ w podfolderze "rozklad" b) lista wyœwietlanych wyœwietlanie linii: modyfilkacja pliku "linie" znajduj¹cego siê w podfolderze "rozklad" c) iloœæ kierunków: skrypt automatycznie znajduje iloœæ kierunków. Niepotrzebna jest modyfikacja plików do obs³ugi wiêkszej iloœci d) typy dni: oskrypt automatycznie znajduje iloœæ typó dni. Niepotrzebna jest modyfikacja plików do obs³ugi wiêkszej iloœci e) legenda: w przeciwieñstwie do formatu jazdy.net, tutaj jest podzia³ legendy co do kierunku. W zale¿noœci od numeru kierunku, plik legendy przyjmuje nazwê "legenda_$kierunkek" ---------- 4. Informacje dodakowe Do projektu do³¹czam rozk³ad jazdy dla Koszalina na stan od dnia 16.01.2012 ---------- 5. Kontakt Patryk Wychowaniec email: patryk1303@gmail.com xpmm: p98@jid.pl gg: 9534554 --------- 6. Szablon HTML Szablon jest w³asnej roboty, udostêpniony na licencji CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Wolno: kopiowaæ, rozpowszechniaæ, odtwarzaæ i wykonywaæ utwór tworzyæ utwory zale¿ne u¿ytkowaæ utwór w sposób komercyjny Na nastêpuj¹cych warunkach: Uznanie autorstwa — Utwór nale¿y oznaczyæ w sposób okreœlony przez Twórcê lub Licencjodawcê
Source: README.TXT, updated 2012-02-25