Imakante ERP

prealpha
Add a Review
1 Download (This Week)
Last Update:
Download PropViewer.jar
Browse All Files
Windows Mac Linux

Description

ERP ñèñòåìà öåëÿùà ïîêðèâàíå íà èçèñêâàíèÿòà íà áúëãàðêèÿ áèçíåñ ïî îòíîøåíèå íà îáëàñòèòå ÒÐÇ/ËÑ, ïëàñìåíò, ñ÷åòîâîäñòâî è ïðîèçâîäñòâî.

Imakante ERP Web Site

KEEP ME UPDATED

Write a Review

User Reviews

Be the first to post a review of Imakante ERP!

Additional Project Details

Languages

English, Bulgarian, Russian

Intended Audience

Financial and Insurance Industry, Customer Service, Manufacturing

User Interface

Win32 (MS Windows), KDE

Programming Language

PHP, JavaScript, Java

Registered

2005-06-01
Screenshots can attract more users to your project.
Features can attract more users to your project.