#128 Willa: Possible sound issues

v0.7.0b3
open
bogleg
Core (39)
5
2007-10-10
2007-10-10
Jon Millard
No

sound for fan1 sounds like shang1
sound for zheng4 sounds like zhu4
sound for pin3 sounds like xing3

Discussion

 • Jon Millard
  Jon Millard
  2007-10-13

  Logged In: YES
  user_id=1900950
  Originator: YES

  Also, based on a comparison of all pinyin sounds in CEDICT with the list of mp3 files in the Willa jar, the following sounds are missing, :

  a1
  a2
  a3
  a4
  a5
  ai1
  ai2
  ai3
  ai4
  an1
  an2
  an3
  an4
  ang1
  ang2
  ang4
  ao1
  ao2
  ao3
  ao4
  banr4
  bin1
  bin4
  cai5
  chang2
  chang3
  ci1
  ci2
  ci3
  ci4
  da1
  da2
  da3
  da4
  da5
  dian3
  dianr3
  dingr1
  e1
  e2
  e3
  e4
  en1
  en4
  er2
  er3
  er4
  er5
  fur5
  gair4
  ganr1
  gem4
  ger1
  hair2
  haor1
  hng5
  huar1
  huar4
  huir4
  huor2
  huor3
  jian5
  jinr1
  kongr4
  kour3
  kour4
  lang5
  lin2
  lin3
  lin4
  lo5
  mian2
  mian3
  mian4
  mian5
  mianr4
  nang5
  nian2
  niang2
  niang4
  niang5
  nin2
  nvr3
  o1
  o2
  o3
  ou1
  ou3
  ou4
  pen2
  pen4
  pi1
  pi2
  pi3
  pi4
  pir2
  qian4
  qian5
  r5
  ran5
  re3
  re4
  sa5
  shir4
  shuir3
  tai5
  tangr2
  tuir3
  wanr2
  wor1
  xianr4
  xiar4
  xiu1
  xiu3
  xiu4
  yai2
  yo1
  yo5
  za1
  za2
  zai1
  zeng1
  zeng4
  zher4