--- a/doc/footer.html
+++ b/doc/footer.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<!-- $Id: footer.html,v 1.2 2003/09/09 12:32:40 sam Exp $ -->
+<!-- $Id$ -->
   </body>
 </html>