Learn how easy it is to sync an existing GitHub or Google Code repo to a SourceForge project! See Demo

Close

vim-russian-devel — Mailing lists for translators' discussions

You can subscribe to this list here.

2002 Jan
 
Feb
 
Mar
 
Apr
(68)
May
(14)
Jun
(3)
Jul
(33)
Aug
(7)
Sep
(4)
Oct
(5)
Nov
(16)
Dec
 
2005 Jan
 
Feb
 
Mar
 
Apr
 
May
(3)
Jun
 
Jul
 
Aug
 
Sep
 
Oct
 
Nov
 
Dec
 
S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
(1)
27
(1)
28
(1)
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Showing 1 results of 1

Thread Author Date
[Vim-russian-devel] òÁÂÏÔÁ ÓÎÏ×Á ÐÏÛÌÁ (Õ ÍÅÎÑ) é×ÁÎ å×ÔÕÈÏ×ÉÞ <evtuhovich@ma...> 2002-06-26 22:43:41

Showing 1 results of 1