Bugs Maximize Restore

Showing results of 120

# Summary Milestone Status Owner Created Updated
135 4.2 RC4 Build 140823 v1.0_(example) open 2015-08-21 2015-08-21  
134 Unikey không tự khởi động khi cài đặt chạy ở chế độ Run as Administrator v1.0_(example) open Pham Kim Long 2015-08-21 2015-08-21  
133 Lỗi gõ tắt v1.0_(example) open Pham Kim Long 2015-08-21 2015-08-21  
132 Lỗi macro trên các phiên bản mới của Unikey v1.0_(example) open 2015-08-14 2015-08-14  
131 Không gõ được tiếng Việt trong Visual Studio 2015 Ent chạy trên Window 10 Pro v1.0_(example) open Pham Kim Long 2015-08-10 2015-08-10  
130 Không gõ được tiếng Việt trong Visual Studio 2015 Ent chạy trên Window 10 Pro v1.0_(example) open Pham Kim Long 2015-08-10 2015-08-10  
129 dáu cáu v1.0_(example) open Nien Lam 2015-08-08 2015-08-08  
128 lỗiz voiqwas gõz dâsu v1.0_(example) open Pham Kim Long 2015-08-08 2015-08-26  
127 tính năng gõ tắt trong unikey v1.0_(example) open 2015-08-06 2015-08-06  
126 Unykey (RC2) và các ứng dụng của Windows 10 v1.0_(example) open 2015-07-30 2015-07-30  
125 Unikey không tương thích Windows 10 (29/07/2015) v1.0_(example) open 2015-07-30 2015-08-09  
122 Phân biệt hoa thường khi xử lý gõ tắt v1.0_(example) open 2015-07-10 2015-07-10  
121 Lỗi khi gõ tiếng Việt với Unikey 4.2 RC4 v1.0_(example) open 2015-07-06 2015-07-06  
120 UniKey 4.2 RC4 build 140823 không gõ được tiếng Việt khi mở các chương trình ở chế độ Run as Administrator (Nhưng run UniKey as Administrator thì gõ được) v1.0_(example) open 2015-07-02 2015-07-02  
119 Unikey đôi khi lặp từ v1.0_(example) open 2015-06-26 2015-06-26  
118 Đột nhiên không thể viết được tiếng Việt v1.0_(example) open 2015-06-22 2015-06-22  
117 không sử dụng gõ tắt được v1.0_(example) open Pham Kim Long 2015-06-15 2015-08-02  
116 tăng số lượng từ gõ tắt v1.0_(example) open 2015-06-13 2015-06-13  
115 Chữ hoa Ê và Ô thêm dấu nặng với MS Word 2010 v1.0_(example) open 2015-06-11 2015-06-11  
114 Không thể đánh tiếng việt với Notepad++ mới nhất trên windows 8.1 v1.0_(example) open 2015-06-10 2015-08-06  
113 lỗi Cho phép gõ dấu tự do v1.0_(example) open 2015-06-06 2015-06-06  
112 Opensuse 13.2 unikey install fail v1.0_(example) open Pham Kim Long 2015-05-30 2015-05-30  
110 Lỗi nhập chữ vào Chrome v1.0_(example) open Pham Kim Long 2015-05-26 2015-05-26  
109 Unikey chi go duoc chu ư, khong go duoc cac dau con lai v1.0_(example) open 2015-05-14 2015-08-23  
108 Lỗi phím chuyển v1.0_(example) open Pham Kim Long 2015-05-13 2015-05-13  
  • Ticket Number
  • Summary
  • Milestone
  • Status
  • Owner
  • Creator
  • Created
  • Updated
  • Labels
 
(applies to this page only)
1 2 3 .. 5 > >> (Page 1 of 5)