Learn how easy it is to sync an existing GitHub or Google Code repo to a SourceForge project! See Demo

Close

Bugs Maximize Restore

Showing results of 92

# Summary Milestone Status Owner Created Updated
104 Unikey 4.2RC4 không gõ được tiếng việt trên phần mềm Misa v1.0_(example) open 4 days ago 4 days ago  
103 Output method for Unicode? v1.0_(example) open 6 days ago 6 days ago  
102 c drive fragmentation v1.0_(example) open 2015-03-24 2015-03-24  
101 Anh Chị có thể thêm nút chuyển đổi giữa hai kiểu unicode và vni window được không v1.0_(example) open 2015-03-23 2015-03-23  
100 Khong go duoc tieng viet o khi dung Chrome Windows 10 v1.0_(example) open 2015-03-17 6 hours ago  
99 LỖI NHỎ KHI GÕ TẮT v1.0_(example) open 2015-03-09 2015-03-09  
98 Lỗi chữ "ễ" v1.0_(example) open 2015-03-09 2015-03-09  
97 Bất tiện khi sử dụng Unikey với các phần mềm đồ họa v1.0_(example) open 2015-03-06 2015-03-06  
96 Unikey with keyboard layouts other than QWERTY (Unix) v1.0_(example) open 2015-02-24 2015-02-24  
95 Can not type Vietnamese using Unikey with Windows 8 v1.0_(example) open 2015-02-22 2015-02-22  
94 Lỗi khoảng trắng giữa các ký tự khi sử dụng Unikey với Word 2013 hoặc Outlook 2013 v1.0_(example) open 2015-02-19 2015-02-19  
93 Chữ Một viết hoa trong Office 365 v1.0_(example) open Pham Kim Long 2015-02-13 2015-02-13  
92 Unikey tự động bỏ dấu khi dùng máy quét mã vạch 2D v1.0_(example) open 2015-02-02 2015-02-02  
91 Xây dựng Bàn phím ảo Telex trên Win 8+ trở lên v1.0_(example) open 2015-01-28 2015-01-28  
90 Lỗi gõ dấu với chữ bắt đầu bằng "Gi" v1.0_(example) open Pham Kim Long 2015-01-28 2015-01-28  
89 Cannot type with accent in the Chrome Omnibox. v1.0_(example) open 2015-01-15 2015-01-15  
87 Corel WordPerfect X7 in Windows 8.1 64bits v1.0_(example) open 2015-01-05 2015-01-05  
86 Them tinh nang chon hotkey de chuyen che do v1.0_(example) open 2015-01-03 2015-01-03  
85 Không dùng được kiểu gõ telex ? v1.0_(example) open 2014-12-28 2015-01-17  
84 Lỗi khi viết tiếng việt trên win 8.1 64 bit v1.0_(example) pending Nien Lam 2014-12-27 2014-12-29  
83 Lỗi khi dùng chức năng bỏ dấu trong excel 2010 v1.0_(example) open 2014-12-24 2014-12-24  
82 "UnikeyNT.exe has stopped working" khi chọn file để chuyển mã v1.0_(example) open 2014-12-22 2014-12-22  
81 Chức năng nhấn đồng thời (left shift + right shift) không hoạt động v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-12-11 2014-12-11  
80 Lỗi khi cài đặt Unikey v1.0_(example) open 2014-12-02 2015-03-17  
79 Lỗi khi gõ *^ v1.0_(example) open Pham Kim Long 2014-11-28 2014-12-05  
  • Ticket Number
  • Summary
  • Milestone
  • Status
  • Owner
  • Creator
  • Created
  • Updated
  • Labels
 
(applies to this page only)
1 2 3 4 > >> (Page 1 of 4)