Hallo Gert,
mit SQuirrel mache ich verbindung an einem Oracle datenbank.
 
Excellent. 
 
Aber, ich habe festgestellt, dass das Passwort in einer XLS-Datei als Text gespeichert.
Meine Frage ist: Wie kann ich das Passwort verschlüsselt speicheren?
 
Vielen Dank im Voraus und Grüße,
 
 
Hello Gert, with Squirrel do I connect to Oracle database. Excellent. I have found that the password in a xls file as text saved. It is very easy to know the password. My question is: How can I encrypt password stored?
 
Thanks
 
 
F. Ocak
 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.