RE: [saxon] xs:double('-1.7976931348623157E308')


Thread view