[saxon] Saxon 8.8 decoding unicode 2028 to hexidecimal Thread view