[saxon] XPathVariableResolver problem with non-Saxon model Node


Thread view