RE: [saxon] Whitespace stripped around <xsl:value-of /> via TrAX


Thread view