இமொஆகருவியின் புத்தகம் தமிழில் வடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

http://nltk.sourceforge.net/index.php/Ta:Book

--
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!