Commit [99dda8] stable Maximize Restore History

Updated Ukrainian translation.

Vsevolod Volkov Vsevolod Volkov 2014-03-13

changed po/uk.po
po/uk.po Diff Switch to side-by-side view
Loading...