Home

Niklas Gerdt

MPT Portfolio Optimizer

MPT Portfolio Optimizer is flexible tool for portfolio optimization and modification. It also includes transaction costs.
Portfolio Optimizer is based on modern portfolio theory (http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory).


 • Niklas Gerdt
  Niklas Gerdt
  2013-04-26

  MPT Portfolio Optimizer

  MPT Portfolio Optimizer is flexible tool for portfolio optimization and modification. It also includes transaction costs.
  Portfolio Optimizer is based on modern portfolio theory (http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory).