[c1295e]: man / bg / apropos.man Maximize Restore History

Download this file

apropos.man    38 lines (37 with data), 1.1 kB

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
.\" Man page for apropos
.\"
.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
.\"
.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
.\" distribution.
.\"
.\" John W. Eaton
.\" jwe@che.utexas.edu
.\" Department of Chemical Engineering
.\" The University of Texas at Austin
.\" Austin, Texas 78712
.\"
.\" Translated by Dimitar Zhekov <jimmy@is-vn.bg>, 2002.
.\" Translated by Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
.TH apropos 1 "15 януари 1991"
.LO 1
.SH ИМЕ
apropos \- търсене на низ в базата от данни на whatis
.SH СИНТАКСИС
.BI apropos
ключова_дума ...
.SH ОПИСАНИЕ
apropos търси ключови думи във файловете на базата от данни,
съдържащи кратки описания на системните команди, и извежда резултата
на стандартния изход.
.SH "АВТОР/ПОДДРЪЖКА"
Първоначалният автор на
.BR man
е John W. Eaton. Federico Lucifredi <flucifredi@acm.org>
осъществява текущо поддръжката на пакета.
.SH ПРЕВОД
Димитър Жеков, Александър Шопов <ash@contact.bg>
.SH "ВИЖТЕ СЪЩО"
.BR whatis(1),
.BR man(1).