Maximus, try this change to you ~/.inputrc:

set output-meta on
set convert-meta off