Maxima: 5.18

Version V1 V2  
1 by Alexey Beshenov View Revision