Thank you very much,
I think it's great if Mapbuilder 1.5 release can run on Chrome.

--
   Nguyễn Đình Toán

-------------------------
Neu khong doc duoc tieng Viet, vui long chon Encoding là Unicode (UTF-8). Cam on.