#612 no icon in application GNOME-panel

0.8a4
open
nobody
5
2010-03-30
2010-03-30
N-G Nordlund
No

no icon in application GNOME-panel

GNOME-panelen 2.28.0
KomPozer 0.8a4 (20081229)
Ubuntu 9.10 Karmic Koala

Discussion