--- a
+++ b/koc.rc
@@ -0,0 +1 @@
+ IDI_ICON1        ICON  DISCARDABLE   "images/icons/koha.ico"