Diff of /lang_de.properties [000000] .. [4c9817] Maximize Restore

  Switch to unified view

a b/lang_de.properties
1
# DirtyGutter DE translation
2
# Translator: Robert Schwenn (jedit@rstyx.de)
3
# :encoding=UTF-8:
4
# :folding=explicit:collapseFolds=1:noWordSep=_\\:
5
# 
6
7
# general plugin information
8
plugin.lcm.LCMPlugin.name=DirtyGutter
9
plugin.lcm.LCMPlugin.description=[DirtyGutter] Markiert die seit dem letztem Speichern geänderten Zeilen im Gutter.
10
11
# action labels
12
dirty-gutter-toggle.label=Anzeige Ein/Aus
13
14
# option pane
15
plugin.lcm.LCMPlugin.option-pane=DirtyGutter
16
options.DirtyGutter.label=DirtyGutter
17
messages.LCMPlugin.providers=Typ der Zeilenänderungs-Anzeige:
18
messages.LCMPlugin.providerSpecificOptions=Optionen für Anzeigetyp "{0}":
19
messages.LCMPlugin.bgColor=Farbe für Markierung einer geänderten Zeile:
20
messages.LCMPlugin.diff.addColor=Farbe für Markierung hinzugefügten Inhalts:
21
messages.LCMPlugin.diff.removeColor=Farbe für Markierung entfernten Inhalts:
22
messages.LCMPlugin.diff.changeColor=Farbe für Markierung geänderten Inhalts: