Commit [adcbcc]  Maximize  Restore  History

Deleted .classpath

Shlomy Reinstein Shlomy Reinstein 2011-07-19

removed .classpath
.classpath
File was removed.