New irda-utils

Version V1 V2  
1 by Dag Brattli View Revision