Hugin Log


Commit Date  
[47b0ec] by yuv yuv

applying trunk @ 4369

2009-09-11 04:51:13 Tree
[d7d281] by yuv yuv

applying trunk @ 4367

2009-09-10 21:05:07 Tree
[c804b6] by yuv yuv

apply trunk @ 4365

2009-09-10 20:59:26 Tree
[c67525] by yuv yuv

applying trunk 4360

2009-09-10 16:24:24 Tree
[a48a1c] by yuv yuv

applying trunk 4358

2009-09-10 16:23:26 Tree
[1482e6] by yuv yuv

apply trunk 4361

2009-09-10 16:16:26 Tree
[519868] by yuv yuv

applying trunk @ 4357

2009-09-10 05:06:53 Tree
[743724] by yuv yuv

applying trunk @ 4354

2009-09-10 00:20:57 Tree
[c16b70] by yuv yuv

applying trunk@4353

2009-09-10 00:17:57 Tree
[9d500e] by yuv yuv

applying trunk @ 4351

2009-09-09 02:07:24 Tree
[6bc312] by yuv yuv

apply trunk @ 4349

2009-09-07 23:17:44 Tree
[b61442] by yuv yuv

applying trunk @ 4346

2009-09-07 23:06:51 Tree
[7bcbeb] by yuv yuv

applying trunk @ 4345

2009-09-07 23:06:16 Tree
[e275b9] by yuv yuv

applying trunk@4342

2009-09-07 17:10:57 Tree
[afe864] by yuv yuv

applying trunk@4341

2009-09-07 17:10:03 Tree
[f4bce8] (2009.2beta3) by yuv yuv

updated ChangeLog

2009-09-07 04:28:59 Tree
[71d103] by tmodes tmodes

Updated german translation (rev 4336)

2009-09-06 07:32:14 Tree
[dec537] by harryvanderwolf harryvanderwolf

Update dutch translation

2009-09-06 06:39:52 Tree
[f3a14c] by harryvanderwolf harryvanderwolf

[OSX] patch patch-xrc.sh script w.r.t. celeste.model

2009-09-05 20:04:54 Tree
[9f6737] by yuv yuv

apply trunk@4328

2009-09-05 16:49:30 Tree
[153ce7] by yuv yuv

apply trunk/4317

2009-09-04 00:19:00 Tree
[0ce971] (2009.2beta2) by yuv yuv

applying trunk/4314

2009-09-03 01:00:39 Tree
[c12631] by yuv yuv

applying trunk/4312

2009-09-02 15:55:06 Tree
[c052a2] by yuv yuv

applying rev. 4307

2009-09-01 12:36:22 Tree
[edc077] by yuv yuv

applying rev. 4306

2009-09-01 12:34:44 Tree
Older >