html2rss / News: Recent posts

Note! (CHÚ Ý!!!)

This tool is no longer managed by me coz I do not have time now. To know more about configing this tool please read the source code and the ini file by yourself.

Phần mềm này hiện không được "chăm sóc" vì tôi không có thời gian. Bạn có thể tự tìm hiểu bằng cách đọc chương trình nguồn và file ini. Email gửi cho tôi có thể không nhận được trả lời, mong bạn thông cảm! Xin cảm ơn!

Posted by Truong Duc Do 2006-01-15