--- a/ref_c_data_flow.xml
+++ b/ref_c_data_flow.xml
@@ -68,7 +68,7 @@
  <refentry>
   <refnamediv>
    <refname>ANSI Dictionary</refname>
-   <refpurpose>Translation from lisp symbols to C functions</refpurpose>
+   <refpurpose>&ANSI-C-Dict;</refpurpose>
   </refnamediv>
 
   <refsynopsisdiv>