#1326 push to talk needs a keyboard keystroke for invokation

open
nobody
None
5
2007-09-24
2007-09-24
dimdim_uday
No

push to talk needs a keyboard keystroke for invokation

Discussion