Home

Janusz Rodzewicz

KDE based dBASE III+ file viewer / utility.

Screenshot thumbnail
Screenshot thumbnail
Screenshot thumbnail


Project Admins: