[r1521]: trunk / adminer / lang / cs.inc.php  Maximize  Restore  History

Download this file

248 lines (247 with data), 10.9 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Přihlásit se',
'Logout successful.' => 'Odhlášení proběhlo v pořádku.',
'Invalid credentials.' => 'Neplatné přihlašovací údaje.',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Uživatel',
'Password' => 'Heslo',
'Select database' => 'Vybrat databázi',
'Invalid database.' => 'Nesprávná databáze.',
'Create new database' => 'Vytvořit novou databázi',
'Table has been dropped.' => 'Tabulka byla odstraněna.',
'Table has been altered.' => 'Tabulka byla změněna.',
'Table has been created.' => 'Tabulka byla vytvořena.',
'Alter table' => 'Pozměnit tabulku',
'Create table' => 'Vytvořit tabulku',
'Table name' => 'Název tabulky',
'engine' => 'úložiště',
'collation' => 'porovnávání',
'Column name' => 'Název sloupce',
'Type' => 'Typ',
'Length' => 'Délka',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Volby',
'Save' => 'Uložit',
'Drop' => 'Odstranit',
'Database has been dropped.' => 'Databáze byla odstraněna.',
'Database has been created.' => 'Databáze byla vytvořena.',
'Database has been renamed.' => 'Databáze byla přejmenována.',
'Database has been altered.' => 'Databáze byla změněna.',
'Alter database' => 'Pozměnit databázi',
'Create database' => 'Vytvořit databázi',
'SQL command' => 'SQL příkaz',
'Dump' => 'Export',
'Logout' => 'Odhlásit',
'database' => 'databáze',
'Use' => 'Vybrat',
'No tables.' => 'Žádné tabulky.',
'select' => 'vypsat',
'Create new table' => 'Vytvořit novou tabulku',
'Item has been deleted.' => 'Položka byla smazána.',
'Item has been updated.' => 'Položka byla aktualizována.',
'Item has been inserted.' => 'Položka byla vložena.',
'Edit' => 'Upravit',
'Insert' => 'Vložit',
'Save and insert next' => 'Uložit a vložit další',
'Delete' => 'Smazat',
'Database' => 'Databáze',
'Routines' => 'Procedury a funkce',
'Indexes have been altered.' => 'Indexy byly změněny.',
'Indexes' => 'Indexy',
'Alter indexes' => 'Pozměnit indexy',
'Add next' => 'Přidat další',
'Language' => 'Jazyk',
'Select' => 'Vypsat',
'New item' => 'Nová položka',
'Search' => 'Vyhledat',
'Sort' => 'Seřadit',
'descending' => 'sestupně',
'Limit' => 'Limit',
'No rows.' => 'Žádné řádky.',
'Action' => 'Akce',
'edit' => 'upravit',
'Page' => 'Stránka',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Příkaz proběhl v pořádku, byl změněn %d záznam.', 'Příkaz proběhl v pořádku, byly změněny %d záznamy.', 'Příkaz proběhl v pořádku, bylo změněno %d záznamů.'),
'Error in query' => 'Chyba v dotazu',
'Execute' => 'Provést',
'Table' => 'Tabulka',
'Foreign keys' => 'Cizí klíče',
'Triggers' => 'Triggery',
'View' => 'Pohled',
'Unable to select the table' => 'Nepodařilo se vypsat tabulku',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neplatný token CSRF. Odešlete formulář znovu.',
'Comment' => 'Komentář',
'Default values' => 'Výchozí hodnoty',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajty', '%d bajtů'),
'No commands to execute.' => 'Žádné příkazy k vykonání.',
'Unable to upload a file.' => 'Nepodařilo se nahrát soubor.',
'File upload' => 'Nahrání souboru',
'File uploads are disabled.' => 'Nahrávání souborů není povoleno.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura byla zavolána, byl změněn %d záznam.', 'Procedura byla zavolána, byly změněny %d záznamy.', 'Procedura byla zavolána, bylo změněno %d záznamů.'),
'Call' => 'Zavolat',
'No extension' => 'Žádná extenze',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Není dostupná žádná z podporovaných PHP extenzí (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Session proměnné musí být povolené.',
'Session expired, please login again.' => 'Session vypršela, přihlašte se prosím znovu.',
'Text length' => 'Délka textů',
'Foreign key has been dropped.' => 'Cizí klíč byl odstraněn.',
'Foreign key has been altered.' => 'Cizí klíč byl změněn.',
'Foreign key has been created.' => 'Cizí klíč byl vytvořen.',
'Foreign key' => 'Cizí klíč',
'Target table' => 'Cílová tabulka',
'Change' => 'Změnit',
'Source' => 'Zdroj',
'Target' => 'Cíl',
'Add column' => 'Přidat sloupec',
'Alter' => 'Změnit',
'Add foreign key' => 'Přidat cizí klíč',
'ON DELETE' => 'Při smazání',
'ON UPDATE' => 'Při změně',
'Index Type' => 'Typ indexu',
'Column (length)' => 'Sloupec (délka)',
'View has been dropped.' => 'Pohled byl odstraněn.',
'View has been altered.' => 'Pohled byl změněn.',
'View has been created.' => 'Pohled byl vytvořen.',
'Alter view' => 'Pozměnit pohled',
'Create view' => 'Vytvořit pohled',
'Name' => 'Název',
'Process list' => 'Seznam procesů',
'%d process(es) have been killed.' => array('Byl ukončen %d proces.', 'Byly ukončeny %d procesy.', 'Bylo ukončeno %d procesů.'),
'Kill' => 'Ukončit',
'Parameter name' => 'Název parametru',
'Database schema' => 'Schéma databáze',
'Create procedure' => 'Vytvořit proceduru',
'Create function' => 'Vytvořit funkci',
'Routine has been dropped.' => 'Procedura byla odstraněna.',
'Routine has been altered.' => 'Procedura byla změněna.',
'Routine has been created.' => 'Procedura byla vytvořena.',
'Alter function' => 'Změnit funkci',
'Alter procedure' => 'Změnit proceduru',
'Return type' => 'Návratový typ',
'Add trigger' => 'Přidat trigger',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigger byl odstraněn.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigger byl změněn.',
'Trigger has been created.' => 'Trigger byl vytvořen.',
'Alter trigger' => 'Změnit trigger',
'Create trigger' => 'Vytvořit trigger',
'Time' => 'Čas',
'Event' => 'Událost',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verze %s: %s přes PHP extenzi %s',
'%d row(s)' => array('%d řádek', '%d řádky', '%d řádků'),
'Remove' => 'Odebrat',
'Are you sure?' => 'Opravdu?',
'Privileges' => 'Oprávnění',
'Create user' => 'Vytvořit uživatele',
'User has been dropped.' => 'Uživatel byl odstraněn.',
'User has been altered.' => 'Uživatel byl změněn.',
'User has been created.' => 'Uživatel byl vytvořen.',
'Hashed' => 'Zahašované',
'Column' => 'Sloupec',
'Routine' => 'Procedura',
'Grant' => 'Povolit',
'Revoke' => 'Zakázat',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Příliš velká POST data. Zmenšete data nebo zvyšte hodnotu konfigurační direktivy %s.',
'Logged as: %s' => 'Přihlášen jako: %s',
'Move up' => 'Přesunout nahoru',
'Move down' => 'Přesunout dolů',
'Functions' => 'Funkce',
'Aggregation' => 'Agregace',
'Export' => 'Export',
'Output' => 'Výstup',
'open' => 'otevřít',
'save' => 'uložit',
'Format' => 'Formát',
'Tables' => 'Tabulky',
'Data' => 'Data',
'Event has been dropped.' => 'Událost byla odstraněna.',
'Event has been altered.' => 'Událost byla změněna.',
'Event has been created.' => 'Událost byla vytvořena.',
'Alter event' => 'Pozměnit událost',
'Create event' => 'Vytvořit událost',
'At given time' => 'V daný čas',
'Every' => 'Každých',
'Events' => 'Události',
'Schedule' => 'Plán',
'Start' => 'Začátek',
'End' => 'Konec',
'Status' => 'Stav',
'On completion preserve' => 'Po dokončení zachovat',
'Tables and views' => 'Tabulky a pohledy',
'Data Length' => 'Velikost dat',
'Index Length' => 'Velikost indexů',
'Data Free' => 'Volné místo',
'Collation' => 'Porovnávání',
'Analyze' => 'Analyzovat',
'Optimize' => 'Optimalizovat',
'Check' => 'Zkontrolovat',
'Repair' => 'Opravit',
'Truncate' => 'Vyprázdnit',
'Tables have been truncated.' => 'Tabulky byly vyprázdněny.',
'Rows' => 'Řádků',
',' => ' ',
'Tables have been moved.' => 'Tabulky byly přesunuty',
'Move to other database' => 'Přesunout do jiné databáze',
'Move' => 'Přesunout',
'Engine' => 'Úložiště',
'Save and continue edit' => 'Uložit a pokračovat v editaci',
'original' => 'původní',
'%d item(s) have been affected.' => array('Byl ovlivněn %d záznam.', 'Byly ovlivněny %d záznamy.', 'Bylo ovlivněno %d záznamů.'),
'whole result' => 'celý výsledek',
'Tables have been dropped.' => 'Tabulky byly odstraněny.',
'Clone' => 'Klonovat',
'Partition by' => 'Rozdělit podle',
'Partitions' => 'Oddíly',
'Partition name' => 'Název oddílu',
'Values' => 'Hodnoty',
'%d row(s) have been imported.' => array('Byl importován %d záznam.', 'Byly importovány %d záznamy.', 'Bylo importováno %d záznamů.'),
'CSV Import' => 'Import CSV',
'Import' => 'Import',
'Show structure' => 'Zobrazit strukturu',
'Select data' => 'Vypsat data',
'Stop on error' => 'Zastavit při chybě',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Byl překročen maximální povolený počet polí. Zvyšte prosím %s a %s.',
'anywhere' => 'kdekoliv',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
'History' => 'Historie',
'Variables' => 'Proměnné',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Zdrojové a cílové sloupce musí mít stejný datový typ, nad cílovými sloupci musí být definován index a odkazovaná data musí existovat.',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Odesílatel',
'Subject' => 'Předmět',
'Send' => 'Odeslat',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Byl odeslán %d e-mail.', 'Byly odeslány %d e-maily.', 'Bylo odesláno %d e-mailů.'),
'Run file' => 'Spustit soubor',
'Numbers' => 'Čísla',
'Date and time' => 'Datum a čas',
'Strings' => 'Řetězce',
'Binary' => 'Binární',
'Lists' => 'Seznamy',
'Relations' => 'Vztahy',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maximální povolená velikost souboru je %sB.',
'Clear' => 'Vyčistit',
'Editor' => 'Editor',
'Webserver file %s' => 'Soubor %s na webovém serveru',
'File does not exist.' => 'Soubor neexistuje.',
'Permanent login' => 'Trvalé přihlášení',
'%d in total' => '%d celkem',
'Attachments' => 'Přílohy',
'System' => 'Systém',
'last' => 'poslední',
'Network' => 'Síť',
'Geometry' => 'Geometrie',
'Databases have been dropped.' => 'Databáze byly odstraněny.',
'File exists.' => 'Soubor existuje.',
'Double click on a value to modify it.' => 'Dvojklikněte na políčko, které chcete změnit.',
'Increase text length to modify this value.' => 'Ke změně této hodnoty zvyšte délku textů.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Ke změně této hodnoty použijte odkaz upravit.',
'Alter schema' => 'Pozměnit schéma',
'Create schema' => 'Vytvořit schéma',
'Schema has been dropped.' => 'Schéma bylo odstraněno.',
'Schema has been created.' => 'Schéma bylo vytvořeno.',
'Schema has been altered.' => 'Schéma bylo změněno.',
'schema' => 'schéma',
'Schema' => 'Schéma',
);