SVN Log


Commit Date  
[r1464] by jakubvrana

Release 2.3.2

2010-04-21 11:27:16 Tree
[r1463] by jakubvrana

Release 2.3.2

2010-04-21 11:25:09 Tree
[r1462] by jakubvrana

Allow semicolon as CSV separator

2010-04-21 11:08:44 Tree
[r1461] by jakubvrana

Use underscore for non-public members

2010-04-21 09:00:16 Tree
[r1460] by jakubvrana

Introduce ini_bool function

2010-04-20 21:42:20 Tree
[r1459] by jakubvrana

Column comment only if necessary

2010-04-19 19:34:05 Tree
[r1458] by jakubvrana

Introduce setHtml function

2010-04-18 01:48:09 Tree
[r1457] by jakubvrana

Fix alter_table

2010-04-18 00:25:19 Tree
[r1456] by jakubvrana

Insert empty row (single auto_increment column)

2010-04-18 00:24:53 Tree
[r1455] by jakubvrana

Supports several drivers

2010-04-16 15:59:14 Tree
[r1454] by jakubvrana

Remember export parameters in cookie

2010-04-16 15:38:41 Tree
[r1453] by jakubvrana

Operator LIKE %%

2010-04-16 15:10:28 Tree
[r1452] by jakubvrana

Data size in PostgreSQL

2010-04-16 14:42:09 Tree
[r1451] by jakubvrana

Remove parentheses from translation

2010-04-16 14:34:47 Tree
[r1450] by jakubvrana

Add parentheses around column in select (thanks to Frantisek Svoboda)

2010-04-16 14:22:03 Tree
[r1449] by jakubvrana

Support for disabled database list

2010-04-16 12:52:42 Tree
[r1448] by jakubvrana

Comments

2010-04-16 12:52:11 Tree
[r1447] by jakubvrana

Display 5 pages instead of 3

2010-04-16 12:51:37 Tree
[r1446] by jakubvrana

Big tables optimizations

2010-04-16 12:51:11 Tree
[r1445] by jakubvrana

Common DB info

2010-04-16 12:49:45 Tree
[r1444] by jakubvrana

Merge from trunk

2010-04-15 15:06:09 Tree
[r1443] by jakubvrana

Fix Save and continue edit

2010-04-15 14:59:40 Tree
[r1442] by jakubvrana

Utilize where_link function

2010-04-15 14:43:44 Tree
[r1441] by jakubvrana

Respect where in COUNT(*) link

2010-04-15 12:42:31 Tree
[r1440] by jakubvrana

Views

2010-04-15 11:04:58 Tree
Older >