Commit [c918bc] Maximize Restore History

Use shortest PostgreSQL $$

Jakub Vrana Jakub Vrana 2010-10-24

changed adminer/sql.inc.php
adminer/sql.inc.php Diff Switch to side-by-side view
Loading...