[293fc0]: adminer / lang / pl.inc.php  Maximize  Restore  History

Download this file

264 lines (263 with data), 11.8 kB

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
<?php
$translations = array(
// hidden because of poor quality according to author Helmut von Ślask cieszyński
'Login' => 'Zalogować się',
'Logout successful.' => 'Wylogowanie pomyślne.',
'Invalid credentials.' => 'Nieprawidłowe dane.',
'Server' => 'Serwer',
'Username' => 'Użytkownik',
'Password' => 'Hasło',
'Select database' => 'Wybierz bazę danych',
'Invalid database.' => 'Nie znaleziono bazę danych.',
'Create new database' => 'Utwórz nową bazę danych',
'Table has been dropped.' => 'Tabela została usunięta.',
'Table has been altered.' => 'Tabela została zmieniona.',
'Table has been created.' => 'Tabela została utworzona.',
'Alter table' => 'Zmień tabelę',
'Create table' => 'Utwórz nową tabelę',
'Table name' => 'Nazwa tabeli',
'engine' => 'składowanie',
'collation' => 'porównywanie',
'Column name' => 'Nazwa kolumny',
'Type' => 'Typ',
'Length' => 'Długość',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Operacje',
'Save' => 'Zachowaj',
'Drop' => 'Usuń',
'Database has been dropped.' => 'Baza danych została usunięta.',
'Database has been created.' => 'Baza danych została utworzona.',
'Database has been renamed.' => 'Baza danych została przemianowana.',
'Database has been altered.' => 'Baza danych została zmieniona.',
'Alter database' => 'Zmień bazę danych',
'Create database' => 'Utwórz bazę danych',
'SQL command' => 'SQL zapytanie',
'Dump' => 'Eksport',
'Logout' => 'Wyjście',
'database' => 'baza danych',
'Use' => 'Vybrat',
'No tables.' => 'Nie znaleziono tabeli.',
'select' => 'pokaż',
'Create new table' => 'Utwórz nową tabelę',
'Item has been deleted.' => 'Rekord został usunięty.',
'Item has been updated.' => 'Rekord został aktualizowany.',
'Item%s has been inserted.' => 'Rekord%s został włożony.',
'Edit' => 'Edytuj',
'Insert' => 'Dodaj',
'Save and insert next' => 'Wykonaj i dodaj następny',
'Delete' => 'Usuń',
'Database' => 'Baza danych',
'Routines' => 'Procedury i funkcje',
'Indexes have been altered.' => 'Indeksy uległy zmianie.',
'Indexes' => 'Indeksy',
'Alter indexes' => 'Edytuj indeksy',
'Add next' => 'Dodaj następny',
'Language' => 'Język',
'Select' => 'Przeglądaj',
'New item' => 'Nowy rekord',
'Search' => 'Szukaj',
'Sort' => 'Sortuj',
'descending' => 'malejąco',
'Limit' => 'Limit',
'No rows.' => 'Pusty wynik.',
'Action' => 'Czynność',
'edit' => 'zmień',
'Page' => 'Strona',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekord.', 'Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekordy.', 'Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekordów.'),
'Error in query' => 'Bląd w zapytaniu',
'Execute' => 'Wykonaj',
'Table' => 'Tabela',
'Foreign keys' => 'Klucze obce',
'Triggers' => 'Wyzwalacze',
'View' => 'Perspektywa',
'Unable to select the table' => 'Nie mozna było przeglądać tabel',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Niepoprawny CSRF token. Odeślij ponownie.',
'Comment' => 'Komentarz',
'Default values' => 'Wartości domyślne',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajty', '%d bajtów'),
'No commands to execute.' => 'Nic do wykonania.',
'Unable to upload a file.' => 'Nie było możliwe nagrać plik.',
'File upload' => 'Nagranie pliku',
'File uploads are disabled.' => 'Nagranie pliku nie jest dozwolone.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura była uruchomiona, został zmieniony %d rekord.', 'Procedura była uruchomiona, zostały zmienione %d rekordy.', 'Procedura była uruchomiona, %d rekordów zostało zmienionych.'),
'Call' => 'Uruchomić',
'No extension' => 'Bez rozszerzenia',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nie jest dostępne żadne z PHP rozszerzeń (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Session zmienne muszą być dozwolone.',
'Session expired, please login again.' => 'Minął czas session, zaloguj się ponownie.',
'Text length' => 'Długość tekstu',
'Foreign key has been dropped.' => 'Klucz obcy został usunięty.',
'Foreign key has been altered.' => 'Klucz obcy został zmieniony.',
'Foreign key has been created.' => 'Klucz obcy został utworzony.',
'Foreign key' => 'Obcy klucz',
'Target table' => 'Tabela celowa',
'Change' => 'Zmienić',
'Source' => 'Źródło',
'Target' => 'Cel',
'Add column' => 'Dodaj kolumnę',
'Alter' => 'Zmień',
'Add foreign key' => 'Dodaj klucz obcy',
'ON DELETE' => 'W przypadku usunięcia',
'ON UPDATE' => 'W przypadku zmiany',
'Index Type' => 'Typ indeksu',
'Column (length)' => 'Kolumna (długość)',
'View has been dropped.' => 'Perspektywa została usunięta.',
'View has been altered.' => 'Perspektywa została zmieniona.',
'View has been created.' => 'Perspektywa została utworzona.',
'Alter view' => 'Zmień perspektywę',
'Create view' => 'Utwórz perspektywę',
'Name' => 'Nazwa',
'Process list' => 'Lista procesów',
'%d process(es) have been killed.' => array('Wątek %d został unicestwiony.', 'Unicestwiono %d wątki.', 'Unicestwiono %d wątków.'),
'Kill' => 'Unicestwij',
'Parameter name' => 'Nazwa parametru',
'Database schema' => 'Schemat bazy danych',
'Create procedure' => 'Utwórz procedurę',
'Create function' => 'Utwórz funkcję',
'Routine has been dropped.' => 'Procedura została usunięta.',
'Routine has been altered.' => 'Procedura została zmieniona.',
'Routine has been created.' => 'Procedura została utworzona.',
'Alter function' => 'Zmień funkcję',
'Alter procedure' => 'Zmień procedurę',
'Return type' => 'Typ zwracania',
'Add trigger' => 'Dodaj wyzwalacz',
'Trigger has been dropped.' => 'Wyzwalacz został usunięty.',
'Trigger has been altered.' => 'Wyzwalacz został zmieniony.',
'Trigger has been created.' => 'Wyzwalacz został utworzony.',
'Alter trigger' => 'Zmień wyzwalacz',
'Create trigger' => 'Utwórz wyzwalacz',
'Time' => 'Czas',
'Event' => 'Wydarzenie',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Wersja %s: %s przez PHP rozszerzenie %s',
'%d row(s)' => array('%d linia', '%d linie ', '%d linii'),
'Remove' => 'Usunąć',
'Are you sure?' => 'Naprawdę?',
'Privileges' => 'Uprawnienia użytkowników',
'Create user' => 'Utwórz użytkownika',
'User has been dropped.' => 'Użytkownik został usunięty.',
'User has been altered.' => 'Użytkownik został zmieniony.',
'User has been created.' => 'Użytkownik został utworzony.',
'Hashed' => 'Hashed',
'Column' => 'Kolumna',
'Routine' => 'Procedura',
'Grant' => 'Udzielić',
'Revoke' => 'Odwołać',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Zbyt duże POST data. Zmiejszyj data albo podwyższ wartość w konfiguracji %s.',
'Logged as: %s' => 'Zalogowany jako: %s',
'Move up' => 'Przesuń w górę',
'Move down' => 'Przesuń w dół',
'Functions' => 'Funkcje',
'Aggregation' => 'Agregacje',
'Export' => 'Eksport',
'Output' => 'Wyjście',
'open' => 'otworzyć',
'save' => 'uchować',
'Format' => 'Format',
'Tables' => 'Tabele',
'Data' => 'Data',
'Event has been dropped.' => 'Wydarzenie zostało usunięte.',
'Event has been altered.' => 'Wydarzenie zostało zmienione.',
'Event has been created.' => 'Wydarzenie zostało utworzone.',
'Alter event' => 'Zmień wydarzenie',
'Create event' => 'Utwórz wydarzenie',
'At given time' => 'O danym czasie',
'Every' => 'Każdych',
'Events' => 'Wydarzenie',
'Schedule' => 'Harmonogram',
'Start' => 'Początek',
'End' => 'Koniec',
'Status' => 'Status',
'On completion preserve' => 'Po zakończeniu zachować',
'Tables and views' => 'Tabele a perspektywy',
'Data Length' => 'Długość danych',
'Index Length' => 'Długość indeksów',
'Data Free' => 'Wolne miejsce',
'Collation' => 'Porównywanie',
'Analyze' => 'Analizuj',
'Optimize' => 'Optymalizacja',
'Check' => 'Sprawdź',
'Repair' => 'Napraw',
'Truncate' => 'Wypróźnij',
'Tables have been truncated.' => 'Tabele zostały wypróźnione.',
'Rows' => 'Linie',
',' => ' ',
'Tables have been moved.' => 'Tabele zostały przesunięte',
'Move to other database' => 'Przesunąć do innej bazy danych',
'Move' => 'Przesunąć',
'Engine' => 'Engine',
'Save and continue edit' => 'Zapisz i kontynuuj edycję',
'original' => 'oryginalny',
'%d item(s) have been affected.' => array('Został dotknięty %d rekord.', 'Zostały dotknięte %d rekordy.', 'Zostało dotkniętych %d rekordów.'),
'whole result' => 'cały wynik',
'Tables have been dropped.' => 'Tabele zostały usunięte.',
'Clone' => 'Klonować',
'Partition by' => 'Rozdzielić przez',
'Partitions' => 'Rozdziały',
'Partition name' => 'Nazwa rozdziału',
'Values' => 'Wartości',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d rekord został importowany.', '%d rekordy zostały importowane.', 'Zostało importowanych %d rekordów.'),
'CSV Import' => 'Import CSV',
'Import' => 'Import',
'Show structure' => 'Pokaż całą strukturę',
'Select data' => 'Pokaż dane',
'Stop on error' => 'Stop w przypadku błędu',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Przekroczono maksymalną liczbę pól. Zwiększ %s i %s.',
'anywhere' => 'kdziekolwiek',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
'History' => 'Historia',
'Variables' => 'Zmienne',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Zdrojové a cílové sloupce musí mít stejný datový typ, nad cílovými sloupci musí být definován index a odkazovaná data musí existovat.',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Nadawca',
'Subject' => 'Temat',
'Send' => 'Wyślij',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Został wysłany %d e-mail.', 'Zostały wysłane %d e-maile.', 'Zostało wysłanych %d e-mailów.'),
'Run file' => 'Uruchomić plik',
'Numbers' => 'Numery',
'Date and time' => 'Datum i czas',
'Strings' => 'Typu string',
'Binary' => 'Binarny',
'Lists' => 'Listy',
'Relations' => 'Relacje',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maksymalna wielkość pliku to %sB.',
'Clear' => 'Wyczyścić',
'Editor' => 'Edytor',
'Webserver file %s' => 'Plik %s na serweru',
'File does not exist.' => 'Plik nieistnieje.',
'Permanent login' => 'Logowanie stałe',
'%d in total' => '%d w sumie',
'Attachments' => 'Załączniki',
'System' => 'System',
'last' => 'ostatni',
'Network' => 'Sieć',
'Geometry' => 'Geometria',
'Databases have been dropped.' => 'Baze danych zostały usunięte.',
'File exists.' => 'Plik istnieje.',
'Double click on a value to modify it.' => 'Kliknij podwójnie by zmienić wartość.',
'Increase text length to modify this value.' => 'Aby zmienić wartość to potrzeba powiększyć długość tekstu.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Użyj linku zmienić by poprawić wartość.',
'Alter schema' => 'Zmienić schemat',
'Create schema' => 'Utwórz schemat',
'Schema has been dropped.' => 'Schemat został usunięty.',
'Schema has been created.' => 'Schemat został utworzony.',
'Schema has been altered.' => 'Schemat został zmieniony.',
'schema' => 'schemat',
'Schema' => 'Schemat',
'Sequences' => 'Sekwencje',
'Create sequence' => 'Utwórz sekwencję',
'Sequence has been dropped.' => 'Sekwencja została usunięta.',
'Sequence has been created.' => 'Sekwencja została utworzona.',
'Sequence has been altered.' => 'Sekwencja została zmieniona.',
'Alter sequence' => 'Zmień sekwencję',
'User types' => 'Typy definiowane użytkownikiem',
'Create type' => 'Utwórz definiowany typ',
'Type has been dropped.' => 'Typ został usunięty.',
'Type has been created.' => 'Typ został utworzony.',
'Alter type' => 'Zmień typ',
'Search data in tables' => 'Wyszukaj data w tabelach',
'From server' => 'Ze serweru',
'empty' => 'puste',
'now' => 'teraz',
);